נוהל בקשת פטור ממפת מדידה

נוהל פטור ממפת מדידה בהגשת בקשות לתיקי מידע והיתרים

כל בקשה להיתר ולמידע להיתר טעונה הגשת מפת מדידה עדכנית.

מהנדס הוועדה רשאי לפטור את מבקש המידע להיתר מהגשת מפת מדידה להיתר, במקרים מסוימים, כמפורט בתקנות.

ניתן להגיש בקשה לפטור ממפת מדידה לבקשה להיתר ולמידע, לתוספת בבניה רוויה שנמצאת מדרום לשדרות דואני ואינה בקומת קרקע או בקומת גג (קומה טיפוסית), ומוגשת ע"פ תכנית בינוי מאושרת בתב"ע, באמצעות טופס בקשה לפטור ממפת המדידה.

לאחר הגשת הבקשה לפטור למידענית הועדה - חיה מהצרי (ניתן לשלוח לדוא"ל hayama@yavne.muni.il), יבצע פקח ממדור הפיקוח על הבניה ביקורת בשטח על מנת לוודא שלא קיימות חריגות בניה.

במידה ואין חריגות יחתום מהנדס הועדה על טופס הפטור אשר יצורף לבקשה לתיק מידע.

"פטר המהנדס את מבקש הבקשה מהגשת מפת מדידה להיתר, יצורף לבקשה לקבלת מידע להיתר תרשים מתאר- תשריט או מפה של המקרקעין הכוללים את סימון המבנים הקיימים במקרקעין וסימון סכמטי של המבנה המבוקש."

להורדת הטופס - לחץ כאן

נוהל בקשת פטור ממפת מדידה