הסבר על הגשת בקשה למידע להיתר

כחלק מהרפורמה בתכנון, רישוי ובניה, הושקה מערכת "רישוי זמין"- מערכת כלל ארצית, מקוונת, לרישוי בניה. למידע נוסף לחץ כאן

כללי:

במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבניה – "תיקון 101" והליך הרישוי המקוון כל בקשה להיתר תוגש בהסתמך על תיק מידע להיתר, מקוון גם הוא.

תיק המידע יכלול מידע ממוקד לגבי תא השטח המבוקש, הן מבחינה מרחבית (תכניות חלות, זכויות בניה, הגבלות בנייה, מידע על תשתיות וכד'), הן מבחינת השימושים המותרים בו והן מבחינת התכן הנדרש, החבות בהיטל השבחה וכדומה.

תיק המידע יכלול מידע הקיים ברשות הרישוי (לדוגמה בנושאי תברואה ותנועה) וכן יכלול מידע מרשויות וגופים מוסמכים למסירת מידע ככל שנדרש (לדוגמה חברת חשמל, משרד הבריאות וכד').

הגשת בקשה למידע על ידי המבקש ומסירת תיק המידע על ידי הוועדה המקומית - הינם חובה.

למידע נוסף לחץ כאן

 

מטרה:

ככל שבקשת המידע מלאה ומדויקת יותר, יתקבל מידע מלא ומותאם יותר שיאפשר מראש עמידה בכל התנאים הנדרשים ויצמצם את הצורך בתיקונים חוזרים ונשנים של הבקשה למידע ושל הבקשה להיתר. לכן יש להתייחס לכל הנושאים שברצונכם להסדיר במסגרת הבקשה להיתר ולפרטם בבקשה למידע בצורה ברורה ומדויקת.

 

שיטה:

בקשה למידע להיתר תוגש על ידי עורך בקשה שהוסמך לכך על פי התקנות (אדריכל, מהנדס או הנדסאי), באמצעות מערכת "רישוי זמין".

שלבי הנפקת תיק מידע להיתר:

  1. עם קבלת הבקשה למידע עומדים בפני רשות הרישוי בוועדה המקומית 5 ימי עבודה לבדיקת עמידת הבקשה בתנאים מוקדמים. בקשה לא תקינה תוחזר לעורך הבקשה עם הערות לגבי החוסרים והתיקונים הנדרשים.
  2. רק במידה ולא תהיינה הערות או אחרי ביצוע התיקונים הנדרשים, ייפתח תיק בקשה למידע להיתר.
  3. הכנת תיק המידע על ידי רשות הרישוי אורכת עד 45 ימי עבודה, במהלכם נאסף מידע מגורמים חיצוניים ופנימיים לפי תכולת הבקשה למידע ואופייה.
  4. תיק המידע יימסר לעורך הבקשה ע"י רשות הרישוי בוועדה המקומית באופן מקוון (דרך מערכת רישוי זמין).

על עורך הבקשה לוודא שכל פרטיה (פרטי המבקש, הקרקע, תיאור הבקשה והצרופות הנדרשות), מולאו בצורה נכונה, ברורה ומפורטת.

יש להזין את פרטי הקרקע לפי גוש וחלקה למניעת טעויות וכדי לאפשר קבלת התייחסות של רשות העתיקות.

 

במסגרת הבקשה למידע יוגשו המסמכים הבאים:

 

מפת מדידה להיתר

קבצים תואמים של מדידה, מעודכנת למועד השנה האחרונה, לכל היותר, ממועד הגשת הבקשה למידע, חתומה בידי מודד מוסמך, בפורמט pdf ובפורמט dwg.

המפה תערך לפי הנחיות המרכז למיפוי ישראל, לפירוט לחץ כאן.

*הערה: ניתן להגיש למהנדס הוועדה המקומית בקשה לפטור ממפת מדידה כמפורט בנוהל הגשת בקשה לפטור ממפת מדידה.

 

צילומים

  • צילום המגרש במבט מהרחוב, בו יראו בבירור חזיתות הבניין אם קיים והבניינים הגובלים עימו, וכן צילומים נוספים מ-4 כיוונים שיצולמו מפינות המגרש אל תוכו.

    את הצילומים יש לערוך במסמך אחד (בפורמט pdf) ולתת לכל אחד מהם כותרת (מבט מ/אל כיוון/ חזית וכדומה), עם ציון תאריך הצילום.

לא תתקבלנה תמונות מהאינטרנט (כדוגמת תמונות מgoogle earth  וכדומה).

  • צילומי העצים הבוגרים, אם קיימים במגרש. את הצילומים יש לערוך במסמך אחד (בפורמט pdf) ולתת לכל אחד מהם כותרת (עץ מספר__, בהתאמה למספור המופיע במפת המדידה), עם ציון תאריך הצילום.

 

אישור תשלום אגרת מידע


אישור תשלום על סך 194 ₪ או לחילופין אישור פטור מאגרת מידע.

יש לצרף אישור סרוק בלבד.

אין צורך בשובר תשלום, ניתן להסדיר את התשלום ישירות מול הקופה במשרדי הנהלת העיריה בשדרות דואני 50, או בטלפון 08-9433324/5.

 

נסח טאבו עדכני


בשלב זה ניתן להסתפק בנסח טאבו שאינו חתום. לא ניתן יהיה להגיש את אותו הנסח (אם אינו חתום) כחלק ממסמכי הבקשה להיתר.

  • יש לציין כי הגשת נסח הטאבו הינה חובה, גם אם אינך מחזיק בבעלות בקרקע.

 

צילום תעודת עורך הבקשה + רישיון בתוקף

תוקף המידע להיתר הוא שנתיים מיום מסירתו למבקש הבקשה.

יש להגיש כל מסמך, חישוב והצהרה הנדרשים להגשה במסגרת הבקשה להיתר בניה, על פי כל דין, אף אם אינם מוזכרים להלן.

 

הסבר על בקשת מידע שאינו לצורך הגשת בקשה להיתר:

מידע שאינו לצורך הגשת בקשה להיתר (לפי סעיף 119א), ניתן לבקש באמצעות מילוי והגשת בקשה לדף מידע, בצירוף אישור תשלום אגרת מידע על סך 194 ₪.

הכנת דף המידע אורכת עד 30 ימי עבודה, דף המידע מכיל מידע תכנוני בלבד ולא ניתן באמצעותו להגיש בקשה להיתר.

הסבר על הגשת בקשה למידע להיתר