טפסים

  
אישור על קבלת היתר בניה
דיפון גבולות - מכתב לבעלי המגרשים עם גובליהם בשכונה הירוקה
הסכמת שכנים לבנייה בשטח משותף
הצהרה והתחייבות לשימוש הבית כיחידת מגורים אחת - לא לפצל
טופס מינוי אחראי ביקורת- טפסים א ב ג
תצהיר מתכנן השלד והגשת חישובים סטטיים
הודעה לגובלים מטעם המבקש- הבהרה לשכנים על ביצוע עבודה בשטח- תקנה 36 ב
טופס בקשה לפטור לשימוש חורג
טופס בקשה לפטור -כללי
דוח תקינות למרחב מוגן לצורך קבלת פטור
דוח תקינות למקלט לצורך קבלת פטור
טפסים