טפסים

  
אישור על קבלת היתר בניה
דיפון גבולות - מכתב לבעלי המגרשים עם גובליהם בשכונה הירוקה
הנחיות איכות הסביבה בביצוע עבודות אסבסט
הנחיות איכות הסביבה לנספח פסולת בניין
הסכמת שכנים לבנייה בשטח משותף
הצהרה והתחייבות לשימוש הבית כיחידת מגורים אחת - לא לפצל
הצהרה למתקן פוטו וולטאי
התחייבות לאישור מנהל מקרקעי ישראל
התחייבות לפינוי מבנה - משרד מכירות
חיבור מד מים
טופס הפניה למשרד הבריאות
טופס מינוי אחראי ביקורת- טפסים א ב ג
תצהיר מתכנן השלד והגשת חישובים סטטיים
תשלום היתר לפטור היטל השבחה
הודעה לגובלים מטעם המבקש- הבהרה לשכנים על ביצוע עבודה בשטח- תקנה 36 ב
טופס בקשה לפטור לשימוש חורג
טופס בקשה לפטור -כללי
דוח תקינות למרחב מוגן לצורך קבלת פטור
דוח תקינות למקלט לצורך קבלת פטור
טפסים